در کالاقسطی فروشنده باشید !
می توانید فروشنده حقیقی باشید

اصناف دارای پروانه کسب

ثبت درخواست حقیقی
می توانید فروشنده حقوقی باشید

شرکت های ثبت شده دارای کد اقتصادی

ثبت درخواست حقوقی